mao0531

2.1.1 beta3 版本下载:

https://linghupai.lanzout.com/imzoH05o7u4b

 

5月31号可用的资源接口:

接口一: https://shuyuan.miaogongzi.net/shuyuan/1653394869.json
接口二:   https://shuyuan.miaogongzi.net/shuyuan/1653547965.json
接口三:   https://zhigeweiwu11.coding.net/p/c/d/mao2/git/raw/main/conf.json

THE END
mao0531
2.1.1 beta3 版本下载: https://linghupai.lanzout.com/imzoH05o7u4b   5月31号可用的资源接口: 接口一: https://shuyuan.miaogongzi.net/shuyuan/16533……